Chan Tai's
M
oxibustion
English | 繁體中文
陳泰不是醫生,卻能破解現今醫學懸案。
 
 
 

地址 香港灣仔駱克道368-374號百齡大廈2字樓 C-D室
(馬師道交界)
電話 (852) 2572 2223
傳真 (852) 2572 2422
電郵 info@chantai.com.hk
https://www.facebook.com/212077315615
www.youtube.com/user/chantaiherb
巴士
路線

九巴途經之巴士路線:
103, 170, 601, 601P, 603, 603P, 619, 621, 671, 680, 680X, 681, 681P, 690, 690P, 692, 914, 948, 968, N122, N170, N182, N368, N619, N680, N691

城巴 / 新巴途經巴士路線:
11, 15b, 23a, 23b, 25, 25a, 25c, 26, 96, 103, 170, 511, 592, 601, 601P, 619, 621, 671, 680, 680X, 681, 681P, 690, 690P, 692, 914, 948, 969, 969P, A11, E11, N8, R11, X11

艾療時間:星期一至六 早上10時至晚上8時30分(星期日休息)

 

版權所有 歡迎轉載 Welcome to copy.